بوی جوی مولیان ....

تو بوی ننم رو می دی؛

بوی کاغذ کتاب حاج بابای اصفهونی؛

چای کلکته که جای نموک مونده باشه می دی!


سنگ صبور/چوبک