چه فرقی می کند فریاد یا پژواک؟


دلم را دختر خُرموزَکی برد / تفنگم را حسین توتکی برد

تفنگم قیمتی می گفت ندادم / سر راهم نشست و دزدکی برد