و "تنم"! .... کشور روزهای دشوار!:(

شب قدر سوم داشت میومد.

یعنی اگه صبر میکرد تا شب اومده بود.

اما باز کثیف شد.

حتماً نخواسته بود بخشیده شه.

خدا هم که هیچ وقت زور نمیکنه کسی رو.

آخ که چقدر دلش لک زده بود

واسه ذکر"یا جبّار"

Tags: یک جرعه شطح تلخ!