خدای کهکشونها....!

خدای توت های شیرین!

کاممان را تلخ مکن!


Tags: یک جرعه شطح تلخ!